Obchodné a dodacie podmienky

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa týchto podmienok.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s kompletným znením Obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.fannsport.sk v okamihu zadania objednávky. Zákazník zároveň akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky.

S každou dodávkou je automaticky odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.

Storno objednávky zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva

 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

 • tovar sa už vypredal

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, ...).

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zálohovo zaplatili (platobnou kartou, on-line e-Bankou, prevodom z účtu) a výsledná čiastka za zostávajúcu časť objednávky bude nižšia ako čiastka celkom zaplatená, budú vaše peniaze prevedené späť na Váš účet do 5 pracovných dní. V prípade, že čiastka za pozmenenú objednávku bude vyššia ako čiastka zaplatená, budete požiadaný takto vzniknutý rozdiel uhradiť.

Čiastočné vybavenie objednávky

Pokiaľ nastane situácia, kedy z vašej objednávky niektorá alebo niektoré z položiek nebudú skladom, zašleme vám aspoň tú alebo tie položky, ktoré sú okamžite k dispozícii.

V prípade, že súhrnná hodnota celej objednávky presahovala čiastku, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, potom pri rozdelení objednávky, bez ohľadu na to, či cena časti objednávky presiahne alebo nie vyššie uvedenú sumu, kedy je doprava (resp. poštovné) zadarmo, nebudete hradiť žiadne poštovné pri žiadnej zo zásielok.

Ak súhrnná hodnota celej objednávky nepresahovala čiastku, pri ktorej by ste už neplatili poštovné podľa cenníka dopravy, a poštovné by teda bolo účtované, potom pri rozdelení objednávky budete hradiť poštovné len jedenkrát, tj. rovnako ako by tomu bolo pri kompletnom vybavení vašej objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku ešte pred jej expedíciou. Ak sa rozhodne pre storno objednávky je potrebné bez zbytočného odkladu nám to oznámiť mailom alebo telefonicky, aby sa objednaný tovar neposielal kupujúcemu.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

- Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú a to za nasledujúcich podmienok

 • Tovar musí byť v originálnom a nepoškodenom obale

 • Ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný ale bez originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar používaný, nepoškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 • Ak kupujúci vráti tovar používaný, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

 • Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 • Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a záručným listom ak je súčasťou tovaru.

 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov v skladoch (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade že tovar nie je momentálne skladom, bude sa v najkratšom možnom čase objednávať u výrobcu alebo disribútora. V takomto prípade sa čas dodania predĺži o 2-5 pracovné dni.

Pri dodaní prepravnou spoločnosťou na Slovensku je to do 48 hodín a v Českej republike je to do 3-4 dni. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo, aby sa vedel pracovník prepravnej spoločnosti s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku, ktorý nájdete aj na našej stránke, tlačivo s obsahom dodávky. Daňový doklad Vám zašleme dodatočne po zaplatení a odobratí tovaru formou elektronickej faktúry na váš mail  v zmysle ust.§75, ods.6 zákona č.222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

 • poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou

 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Poplatky za dopravu - spôsob dodania

 • Osobný odber v sídle spoločnosti 0 €

 • Prepravnou spoločnosťou Slovensko, nákup od 0-33,33eur - poštovné 4 € (vratane dobierky).

 • Prepravnou spoločnosťou Slovensko, nákup od 33,34-66,66eur - poštovné 3,50 € (vratane dobierky).
 • Prepravnou spoločnosťou Slovensko, nákup od 66,67-99,99 - poštovné 3 € (vratane dobierky).
 • Prepravnou spoločnosťou Slovensko, nákup nad 99,99eur - poštovné 0 € (vratane dobierky).
 • Poštou ČR 9 € (iba za platbu predom)

 • Prepravnou spoločnosťou ČR (iba za platbu predom) max.cena 12 €

 

Záruky, reklamácie

Príjemca je povinný upozorniť na zrejmé alebo na povrchu zásielky poznateľné poškodenie alebo zrejmú a vonkajšie poznateľnú stratu časti zásielky ihneď po jej prevzatí. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Právo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené ihneď bez zbytočného odkladu po zistení závady. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie výrobku a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0908 323 066

 • e-mailom reklamacia@hokejeshop.sk

 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu

 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady zákazníka na nami určené miesto v SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopravíme na Vašu adresu v SR na naše náklady. Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru - telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, pred použitím treťou osobou. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené podmienky zaobchádzania s osobnými dátami.

Článok 13 Nariadenia EP a Rady EÚ zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) ku dňu 25.mája 2018.

 

1.

a.) Konaktné údaje prevádzkovateľa

NIKA PRESS, s.r.o,

 1. Krasku 781/21, 07101 Michalovce

IČO: 44918402

Zapísnaná v obch.registri OS Ke I., oddiel : Sro, vl.24712/V

Email: obchod@nikapres.sk

b.) Kontaktná osoba : Mgr. Július Kmec

c.)Účely spracúvania – priamy marketing

 

2.

 

a.) Doba uchovávania údajov alebo, ak to nieje možné , kritériá na jej určenie:

 

 • doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov od ukončenia zmluvného alebo dobrovoľného vzťahu na účely marketingu a poskytnutia služieb a produktov.

 • 2.1.            Spracovanie na základe plnenia právnych povinností 

 • Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednanom tovare, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich predpisov:

 • zákona č. 40/1964 Zz. Občiansky zákonník,

 • zákona č. 250/2007 Zz. O ochrane spotrebiteľa (ak prepravu objednáte ako fyzická osoba).

 • zákona č. 222/2004 Zz. O dani z pridanej hodnoty,

 • zákona č. 431/2002 Zz. O účtovníctve,

 • pravidlá IATA pre leteckú prepravu,

 • nariadeniami EÚ proti podpore terorizmu, praniu špinavých peňazí.

 • Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

 • 2.3.      Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

 • Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, emailu a sociálnych sieti, budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás objednali tovar alebo ste s nami uzavreli inú zmluvu a vašu požiadavka sa vzťahuje k tejto zmluve, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;

 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;

 • preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;

 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

 • Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

2.4.      Pokiaľ navštívite našu prevádzku:

Ak navštívite našu pobočku alebo jej okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho i Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí , čo je súčasne náš oprávnený záujem.

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 1 mesiaca. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

b.) Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajícim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov :

Máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov.

c.)Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa obchod@nikapress.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

d.)Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

e.)Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnuť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov : poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, aby došlo k možnosti realizácii predmetu zmluvy. V prípade neposkytnutia údajov nie je možné plniť predmet zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa.

3.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli

 

získané, poskytne pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie

 

relevantné informácie uvedené v odseku 2.

 

 • prevádzkovateľ nespracúva na iný účel

 • Odseky 1,2,3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie

 


Súhlas s používaním vašich osobných údajov

Používaním internetového obchodu Hokejeshop.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie uvedených podmienok.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

Platnosť obchodných podmienok

Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú výhradne na kúpne zmluvy uzatvorené s fyzickými nepodnikajúcimi osobami (bez uvedenia IČ na faktúre). Kúpne zmluvy uzatvorené s ostatnými subjektami (právnické osoby a podnikatelia) sa riadia Obchodným zákonníkom.


Možnosti objednávky na www.fannsport.sk

cez www rozhranie (košík) - štandardný spôsob
elektronickou poštou - emailom
telefonicky
písomne na našu adresuNika Press s.r.o.

Ivana Krasku 21

071 01 Michalovce

Slovenská Republika

Náležitosti riadnej objednávky (vyžadované len pri objednávke, ktorá nejde cez webové rozhranie)

Každá objednávka realizovaná iným spôsobom ako cez nákupný košík a webové rozhranie musia spĺňať určité minimálne náležitosti nevyhnutné na riadne vystavenie dokladov a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru k zákazníkovi.

Neregistrovaní užívatelia musia uviesť minimálne tieto údaje:

 • iniciály objednávateľa (meno a priezvisko, prípadne názov kupujúceho a jeho IČ v prípade firmy)

 • presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne aj fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná od dodacej adresy)

 • jeden funkčný kontakt (telefón alebo e-mail)

 • presný názov tovaru

 • počet kusov, farbu a veľkosť

 • požadovaný spôsob dopravy a úhrady za tovar

Registrovaní užívatelia musia uviesť minimálne tieto údaje:

 • registračné číslo alebo prihlasovacie meno

 • presný názov tovaru

 • počet kusov, farbu a veľkosť

 • požadovaný spôsob dopravy a úhrady za tovar

Overenie a zrušenie objednávky

Predajca si vyhradzuje možnosť telefonického overenia platnosti objednávky.

Objednávka realizovaná jedným z vyššie uvedených spôsobov je považovaná za záväznú, ak nie je stornovaná prostredníctvom webového rozhrania, prípadne telefonicky alebo e-mailom, ešte v ten istý deň.

 

 

Cenník dopravného

Hodnota objednávky 100,- EUR a viac – bezplatne.

Hodnota objednávky 0,01 – 99,- EUR

Spôsob dopravy

Expresná balíková
služba

Osobný odber

Forma platby

Dobierka

od 0,01-33,33eur - 4 EUR

od 33,34-66,66eur - 3,50 EUR

od 66,67-99,99eur - 3,00 EUR

0 EUR

Platobné karty

momentalne nedostupna služba

od 0,01-33,33eur - 4 EUR

od 33,34-66,66eur - 3,50 EUR

od 66,67-99,99eur - 3,00 EUR

 

0 EUR

Bankový prevod

od 0,01-33,33eur - 4 EUR

od 33,34-66,66eur - 3,50 EUR

od 66,67-99,99eur - 3,00 EUR

 

0 EUR

Ostatné

od 0,01-33,33eur - 4 EUR

od 33,34-66,66eur - 3,50 EUR

od 66,67-99,99eur - 3,00 EUR

 

0 EUR

 

Platba za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode Hokejeshop.sk sú konečné, vrátane DPH a okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim už nie sú pripočítavané žiadne ďalšie poplatky ako napríklad balné, poistné atď.

Pri objednávke vo výške 100 € zákazník naviac neplatí žiadne poštovné (dopravné) ani dalšie poplatky!

Možnosti platby

Pri uskutočňovaní platby za tovar vám ponúkame viacero variant, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá Vám vyhovuje najviac.

Bankovým prevodom

Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá je Vám vystavená automaticky. Je treba uhradiť presnú čiastku na doklade, v opačnom prípade môže dôjsť ku zdržianiu expedícíe., pretože tovar vám bude odoslaný automaticky na základe prijatej úhrady. Pri platbe bankovým prevodom platíte iba poplatok za dopravu.

Dobierkou 

Tovar môžete samozrejme zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku.

Hotovosťou

Tovar môžete samozrejme uhradiť i v rámci osobného odberu na našej predajni.